Skip to main content

Solar Fusion B.V.

De zekerheid van Techniek Nederland

Solar Fusion B.V. werkt conform de Algemene Voorwaarden van Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven. Aanvullend op deze voorwaarden heeft Solar Fusion B.V. een aantal eigen Algemene bepalingen. Deze vindt u hieronder.

1. Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden van Solar Fusion B.V.

Bescheiden: Alle door klant aan Solar Fusion B.V. ter beschikking gestelde informatie, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van opdracht door Solar Fusion B.V. vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

Solar Fusion B.V.: Opdrachtnemer, dan wel bij wie de klant een overeenkomst heeft gesloten dan wel bij wie de klant een aanbieding of offerte heeft opgevraagd en al dan niet reeds heeft ontvangen. Tevens de partij welke zich bedient van de algemene voorwaarden, tevens wederpartij. 

Installateur: De organisatie en/of persoon die namens Solar Fusion B.V. de PV-installatie monteert en installeert op de woning van de klant en handelt in de uitoefening van Solar Fusion B.V., beroep of bedrijf. 

Klant: De opdrachtgever, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Solar Fusion B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van PV-installatie. 

Meer- en minderwerk: Door de klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Solar Fusion B.V. en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Solar Fusion B.V. ten behoeve van de klant. 

Partijen: Solar Fusion B.V. en klant gezamenlijk. 

PV-installatie: Het door Solar Fusion B.V. aan de klant verkochte zonnestroomsysteem (ook PV-systeem genoemd), bestaande uit alle onderdelen die samen de opwekking van elektriciteit vanuit zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen in ieder geval: de zonnepanelen, de omvormer(s), aanpassingen in de meterkast en al het overige montage- en installatiemateriaal. 

Service: Het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en het verhelpen van een onverwacht opgekomen gebrek zoals storing of lekkage. 

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de klant uit andere hoofden worden verricht. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte. 

Woning: Het eigendom van de klant waarop de PV-installatie wordt gemonteerd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, producten en diensten, alsmede op alle daaruit voor Solar Fusion B.V. vloeiende werkzaamheden. 

2.2 Afwijking van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door Solar Fusion B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de klant is bevestigd. De aanvaarding gaat elektronisch per e-mail.

3.2 De overeenkomst is definitief tot stand gekomen de definitieve offerte door de klant is bevestigd en door Solar Fusion B.V. is aanvaard volgens de regels onder artikel 4. 

3.3 De klant heeft het recht om na acceptatie de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te ontbinden, zoals in artikel 6:230 BW. (Koop op afstand) 

3.4 Solar Fusion B.V. behoudt zich het recht voor om een offerte voor een zonnestroom systeem (PV-installatie) zonder opgaaf van redenen af te wijzen en/of deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden. 

3.5 Alle aanbiedingen en offertes van Solar Fusion B.V. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door de klant verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

3.6 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de andere partij: 

a. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven; 

b. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen door te geven; 

c. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht en/of de algemene voorwaarden niet nakomt; 

d. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard; 

e. surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend; 

3.7 Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de PV-installatie te installeren wat niet binnen het meer- of minderwerk valt. Dan wordt de overeenkomst nietig verklaart en een nieuwe offerte opgesteld.

3.8 Solar Fusion B.V. hanteert een Fair-Play principe. Solar Fusion B.V. behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen of –dalingen in reeds geaccepteerde offertes door te voeren. Solar Fusion B.V. is hiertoe genoodzaakt doordat de periode tussen de offerte acceptatie- en de installatiedatum steeds verder oploopt (bijvoorbeeld 12-16 weken).

Solar Fusion B.V. is derhalve gerechtigd geaccordeerde offertes tot 7 dagen voor de afgesproken installatiedatum te wijzigen. Dit gebeurt alleen door extreme stijging van de inkoopkosten door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld door een COVID19-pandemie of de oorlog in Oekraïne. 

Solar Fusion B.V. zal indien mogelijk de offerte opnieuw ter goedkeuring aanbieden.

4. Montage en oplevering

4.1 Solar Fusion B.V. verplicht haar installateurs het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren en de PV-installatie te laten functioneren conform; 

 1. de specificaties zoals is bepaald in de overeenkomst; 
 2. (zowel als) de specificaties zoals de fabrikant van de zonnepanelen en omvormer heeft gespecificeerd; 
 3. (zowel als) in het door de klant en installateur ondertekende opleverdocument is omschreven; 
 4. (zowel als) de opbrengst in kilowatturen (kWh) zoals gemeten met de bruto productie meter na een periode van twaalf (12) aaneengesloten maanden, gecontroleerd via de monitoring op afstand na twaalf (12) aaneengesloten maanden niet meer dan 10% lager is dan de berekende kWh opbrengst zoals gespecificeerd in de maatwerkofferte. 

4.2 Solar Fusion B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke installateur de opdracht uitgevoerd wordt. 

4.3 Installaties vinden plaats van maandag tot en met zondag tussen 07:00 uur en 22:00 uur. Installaties buiten deze tijden hebben vooraf schriftelijk toestemming nodig van Solar Fusion B.V.

4.4 Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzing van de voorschriften mag Solar Fusion B.V. aan de klant doorbereken, mits Solar Fusion B.V. aantoont op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte heeft kunnen zijn. 

4.5 De installateur van Solar Fusion B.V. is verplicht de klant te wijzen op voor de uitvoering relevante: 

 1. meer- of minderwerk bij de installatie; 
 2. onjuistheden in de werkzaamheden, werkwijze en constructie; 
 3. gebreken van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld; 
 4. gebreken in de door de klant verstrekte gegevens; 

4.6 Solar Fusion B.V. is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan Solar Fusion B.V. kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 1.000 (duizend EUR) per gebeurtenis gelimiteerd tot tenminste de aanneemsom per verzekeringsjaar. 

4.7 De klant stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten door een ruime en veilige werkruimte te creëren waar de werkzaamheden worden uitgevoerd waaronder meterkast, omvormerlocatie en dakvlak. 

4.8 De klant verschaft de benodigde ruimte tot aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant. 

4.9 De klant is verplicht tijdens de montage van de PV-installatie een tekenbevoegd persoon aanwezig te hebben om het opleverdocument te kunnen onderteken. 

4.10 De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van overeenkomst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

4.11 Bij vertraging van werkzaamheden door omstandigheden of omstandigheden die voor risico van de klant komen, dient de klant de voortvloeiende schade te vergoeden indien deze tot de klant kunnen worden toegerekend. 

4.12 Indien de klant storingen of defecten binnen de termijn heeft gemeld aan Solar Fusion B.V. zal binnen een redelijke termijn door Solar Fusion B.V. de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd om de storing aan de PV-installatie te verhelpen. 

4.13 Reparaties en vervanging van onderdelen aan de PV-installatie worden vergoed door Solar Fusion B.V. behoudens het geval de oorzaak van het defect of storing handelingen van de klant of derden partijen betreft en het defect geconstateerd is binnen de garantieperiode van Solar Fusion B.V.

4.14 Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend in opdracht van Solar Fusion B.V. worden verricht. Bij onderhoud, reparaties of aanpassingen die niet uit opdracht van Solar Fusion B.V. aan de PV-installatie zijn uitgevoerd, vervalt de garantie van Solar Fusion B.V.

4.15 Indien de klant op het afgesproken tijdstip niet thuis is dan wel de installateur niet toelaat tot de PV installatie dan is Solar Fusion B.V. gerechtigd de gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. 

4.16 Wanneer de uitvoering van het werk gestaakt wordt door overmacht van een der partijen, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen of uit te stellen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

4.17 Indien Solar Fusion B.V. haar verplichtingen met betrekking tot aanvang of voortzetting van het werk niet nakomt, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien Solar Fusion B.V. veertien (14) dagen na ontvangst van een schriftelijke brief van de klant aan Solar Fusion B.V. waarin blijkt dat Solar Fusion B.V. in gebreke blijft. De klant is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren en voortzetten. Hierbij heeft de klant recht op schadevergoeding, waaronder eventuele in redelijkheid gemaakte kosten om het werk door een ander te doen uitvoeren. 

4.18 Indien bij de montage van de PV-installatie onjuiste informatie is verstrekt over de woning, dak of elektrische installatie waardoor montage niet kan plaatsvinden, is Solar Fusion B.V. gerechtigd de door Solar Fusion B.V. gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. 

4.19 De PV-installatie wordt niet fysiek in de woningen geïntegreerd en kan zonder aanzienlijke beschadiging aan de woning ook weer worden verwijderd. 

4.20 De werkzaamheden zijn volledig opgeleverd wanneer de installateur aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument dit heeft aanvaard. De werkzaamheden worden als volledig opgeleverd beschouwd wanneer: 

a. de zonnepanelen zoals in op het legplan in de vooraf geaccepteerde overeenkomst zijn gemonteerd; 

b. de omvormer is aangesloten op het net en in staat is wisselstroom te produceren; 

c. acht (8) dagen nadat de klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren; 

d. de klant de PV-installatie in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;

5. Monitoring

5.1 De klant erkent dat het niet werkend opleveren van de online monitoring op de dag van installatie niet valt onder een volledig werkende PV-installatie. 

5.2 Voor het aanmaken van de online monitoring draagt de klant de verantwoordelijkheid voor 

 1. een werkende internetverbinding;
 2. voldoende Wi-Fi signaalsterkte op de plek van de omvormer (gemeten vanaf de router) of 
 3. de Wi-Fi signaalsterkte van de router naar de omvormer-locatie ook dient als maatstaaf voor de Radio Frequentie (RF) verbinding van de omvormer naar de router. Indien een stabiele internet verbinding zoals hiervoor beschreven niet aanwezig is, is het niet mogelijk om de online monitoring aan te maken. 

5.3 De kosten voor de standaardinstallatie van de online monitoring via RF en WiFi zijn opgenomen in de offerteprijs. 

5.4 Indien het niet mogelijk is om online monitoring aan te maken op de dag van installatie, kan op verzoek van de klant een nieuwe afspraak worden gemaakt om de monitoring alsnog werkend te krijgen. 

De kosten hiervoor worden in rekening gebracht aan de klant.

6. Betaling

6.1 De verschuldigde bedragen zullen door de klant worden overgemaakt aan Solar Fusion B.V. door middel van een overschrijving via de bank. 

6.2 Solar Fusion B.V. behoudt het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de verkoopprijs van de PV-installatie geheel is voldaan. 

6.3 Indien de factuur niet binnen zeven (7) dagen na installatie is betaald, is de klant van rechtswege in verzuim van betaling. 

7. Garantie

7.1 Op de montage van PV-installaties (de som der delen) is de garantie van de branche vereniging van installeerden bedrijven in Nederland; Techniek Nederland van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Techniek Nederland worden de voorwaarden van Techniek Nederland gehanteerd. Indien meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 

7.2 De garantieperiode start op de dag van aflevering en/of oplevering. Solar Fusion B.V. zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. 

7.3 De garantie vervalt indien inspecties door Solar Fusion B.V. uitwijzen dat de PV-installatie niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik of verwaarloosde opslag. 

7.4 Solar Fusion B.V. neemt ten aanzien van de materialen gebruikt bij de installatie de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het desbetreffende product. Solar Fusion B.V. zal conform de eisen van de fabrikant installeren om zeker te stellen dat deze garantie van toepassing is. In de offerte worden de fabrieksgaranties garanties op materialen nader toegelicht. 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor elke door Solar Fusion B.V. aanvaarde opdracht is sprake van een inspanningsverplichting. Solar Fusion B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door acties en/of besluiten van derden, zoals aanbieders van financiële producten en/of financiële diensten. 

8.2 Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de overeenkomst aansprakelijk. Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van een (1) der partijen is deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk.  De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop Solar Fusion B.V. op grond van de door haar afgesloten verzekeringen aanspraak kan maken zoals in artikel 7 benoemd. 

8.3 Solar Fusion B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen onder de overeenkomst, waaronder in het bijzonder het niet verstrekken van juiste en/of onvolledige informatie.

9. Geschillen

9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen klant en Solar Fusion B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant telefonisch, schriftelijk en/of elektronisch contact op met Solar Fusion B.V. Solar Fusion B.V. zal uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen reageren op een klacht en binnen twintig (20) werkdagen de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. De Klant heeft conform de algemene voorwaarde van de branchevereniging “Techniek Nederland “ ook het recht geschillen te melden bij de geschillencommissie van de branchevereniging Techniek Nederland.